Hantering av personuppgifter

Du kan känna dig trygg i dina kontakter med oss när det gäller hantering av dina personuppgifter. Vår grundprincip är att spara så få personliga uppgifter om dig som möjligt och alltid motiverat av det direkta behov vi har av uppgifterna i kontakten med dig.

Vi följer EU:s General Data Protection Regulation (GDPR, EU-förordning 2016/479) vilket bl a innebär:

• Rätt till information
• Rätt till rättelse
• Rätt till radering (”rätten att bli bortglömd”)
• Rätt till begränsning av behandling
• Rätt till dataportabilitet
• Rätt att göra invändningar
• Rätt till information vid personuppgiftsincident
• Sanktionsavgifter om företaget bryter mot regelverket

Kunder och leverantörer

Vi sparar kontaktinformation som namn, adress, telefonnummer och emailadress för att vi ska kunna fullgöra våra affärsåtaganden mot dig som att svara på frågor, begära och lämna offerter. Vi behöver också uppgifterna för att kommunicera med dig i samband med order, leverans, fakturering och för supportärenden.

Uppgifterna sparas som kontakter i vårt emailsystem och (i begränsad omfattning) i vårt affärssystem. Namnuppgifter som förekommer på fakturor sparas i enlighet med bokföringslagens krav. När du lämnar dina uppgifter, t ex i ett email, så samtycker du också till att vi använder dom för ovan angivna ändamål.

Om du registrerar dig för ett konto knutet till våran kundzon så medger du samtidigt att vi får använda dom uppgifter du lämnar eller själv skriver in i användarprofilen. Dessa uppgifter sparas på företagets webbserver (f n webbhotell hos Loopia AB) och används endast för att administrera kontot och kommunicera med dig om sådant som hanteras i kundzonen. Endast en giltig emailadress tillsammans med företagsnamn och ditt kundnummer hos oss är obligatoriska uppgifter för registrering.

Vi använder oss inte av massutskick av obeställda email som marknadsföringsmetod eller massbearbetning av kunder via telefonförsäljningsföretag.

Anställda

Vi sparar endast sådan information som behövs för fullgörandet av anställningsavtal, betala ut löner och ersättningar, uppfylla myndigheters krav samt i övrigt enligt överenskommelse vid eller under anställningen. Personuppgifter hanteras i affärssystemets lönemodul och (i förekommande fall) separat personaladministrativt system.

Kontakt

Om du har frågor om vår hantering av personuppgifter, vill ta del av, ändra eller radera uppgifter, kontakta i så fall personuppgiftsansvarig på security@cebit.se.